Straż Miejska może usunąć pojazd, jeśli został pozostawiony:

  • w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
  • w miejscu przeznaczonym dla pojazdów osób niepełnosprawnych i nie posiada widocznej za przednią szybą karty parkingowej,
  • w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,

Procedura:

1. Po wydaniu przez strażnika dyspozycji usunięcia pojazdu powiadamiana jest upoważniona firma, która kieruje na miejsce auto-lawetę. Jeśli właściciel wróci do pojazdu, strażnik odstępuje od jego usunięcia przy czym jeśli wyjazd i przejazd auto-lawety spowodowały powstanie kosztów, właściciel pojazdu zostanie nimi obciążony. O usunięciu pojazdu powiadamiana jest Komenda Miejska Policji w Rzeszowie. Usuwany pojazd przemieszczony zostaje na zarządzany przez MATiP parking strzeżony przy ul. Leszczyńskiego 3 B w Rzeszowie.

2. Kierowca, który stwierdzi brak pojazdu w miejscu gdzie go pozostawił, powinien zadzwonić do Straży Miejskiej pod nr tel. 986 lub do Policji tel. 997 w celu ustalenia, czy jego pojazd został usunięty czy skradziony. Kierowca usuniętego przez strażnika pojazdu zgłasza się do siedziby Straży Miejskiej w Rzeszowie z dowodem tożsamości i dowodem rejestracyjnym, a niebędąc właścicielem pojazdu dodatkowo z pisemnym upoważnieniem do jego użytkowania, lub też zgłasza się wraz z właścicielem.

3. Po wykonaniu przez dyżurnego SM czynności związanych z popełnionym wykroczeniem, na podstawie okazanych dokumentów kierowca otrzyma zezwolenie na odbiór pojazdu.

4. Następnie udaje się na parking MATiP, gdzie po uiszczeniu opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu odbierze pojazd.

Nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia spowoduje, że Prezydent Rzeszowa wystąpi do Sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz Gminy Miasta Rzeszów, a kosztami związanymi z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu od wydania dyspozycji usunięcia do zakończenia postępowania obciążony zostanie w drodze postępowania administracyjnego właściciel pojazdu.

Podstawa prawna:
  • Ustawa Prawo o ruchu drogowym,
  • Rozporządzenie MSWiA w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej.