Wyprowadzanie psa.

Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec a właściciel (opiekun) sprawuje nad nim bezpośrednią kontrolę.

Psów i innych zwierząt domowych nie należy wprowadzać:

 • do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania. Przepis nie dotyczy psów będących przewodnikami dla osób niewidomych.
 • na tereny placów zabaw dla dzieci.

Bezpieczeństwo i uciążliwość.

Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do sprawowania opieki nad nimi w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i innych zwierząt, oraz w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia. Zwierzęta domowe pozbawione opieki mogą być wyłapywane i przewożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Szczepienie psa.

Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciw wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Sprzątanie po psie.

Utrzymujący zwierzęta domowe mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez nie w budynkach, na ulicach, chodnikach, w parkach, na skwerach i zieleńcach. Zebrane zanieczyszczenia należy umieszczać w szczelnych opakowaniach i wrzucać do specjalnych koszy na odchody, do pojemników na odpady komunalne - frakcja mokra, lub do koszy bez segregacji.

Psy ras agresywnych.

Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia Prezydenta Miasta. Dotyczy to ras: amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

Warunki utrzymywania psa.

Pies musi mieć zapewnione pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, ponadto odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Handel psami.

Zabroniony jest handel zwierzętami domowymi na targach, targowiskach i giełdach oraz prowadzenie targowisk, targów i giełd ze sprzedażą takich zwierząt. Zabroniony jest handel (kupno i sprzedaż) psami i kotami poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz rozmnażanie psów i kotów w celach handlowych.

Potrącenie psa.

Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy. W przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, w celu zakończenia cierpień zwierzęcia, obowiązany jest zawiadomić organ mogący potwierdzić potrzebę uśmiercenia zwierzęcia. Organem takim jest lekarz weterynarii, członek Polskiego Związku Łowieckiego, inspektor organizacji społecznej, której działaniem jest ochrona zwierząt, funkcjonariusz Policji, straży ochrony kolei, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, pracownik Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej Straży Łowieckiej, strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej.

Padłe zwierzę.

Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zlecania na własny koszt usuwania padłych zwierząt przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Organizacja walk psów.

Zabrania się wykorzystywania psów w widowiskach i sportach noszących znamiona okrucieństwa, w szczególności zabrania się organizowania walk z ich udziałem.

Zabijanie i znęcanie się nad zwierzętami.

Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi jest zabronione. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień.

Szkody wyrządzone przez psa.

Szkody takie reguluje Kodeks Cywilny.

Odpowiedzialność karna:

  • Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (np. wyprowadzanie psa bez smyczy) zagrożone jest mandatem karnym w wysokości 50-250 złotych,
  • Drażnienie lub płoszenie doprowadzające psa do tego, że staje się niebezpieczny, zagrożone jest mandatem karnym w wysokości 250-500 złotych,
  • Uchylanie się od obowiązku szczepienia ochronnego psów przeciwko wściekliźnie zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 złotych,
  • Nieusuwanie odchodów po psie zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 złotych,
  • Prowadzenie hodowli psów bez wymaganego zezwolenia zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 złotych,
  • Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 złotych,
  • Trzymanie psa w niedostatecznych warunkach, określonych w art. 9 ustawy o ochronie zwierząt zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 złotych,
  • Naruszanie przepisów dotyczących handlu zwierzętami zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 złotych.
Podstawa prawna:
 • Ustawa o ochronie zwierząt,
 • Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • Rozporządzenie MSWiA w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne,
 • Ustawa - Kodeks Wykroczeń,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń,
 • Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
 • Uchwała Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rzeszów.