Przyjęcie mandatu i odmowa jego przyjęcia.

Mandat karny kredytowany staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.
Mandat karny uiszczany w gotówce staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył.

Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego (art. 97 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia) zanim stanie się on prawomocny. W takiej sytuacji funkcjonariusz obligatoryjnie sporządzi wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Opłacenie mandatu kredytowanego.

Nr rachunku do uiszczenia wpłaty z tytułu mandatu karnego znajduje się na odcinkach A i B mandatu.

Tytuł wpłaty powinien zawierać serię i numer mandatu karnego, np. "Mandat karny AA 0123456" oraz imię i nazwisko ukaranej osoby.

Pouczenie znajdujące się na odwrocie odcinka C mandatu karnego:

  1. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego (art. 97 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
  2. Mandat karny zaoczny staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny uprawnionemu organowi we wskazanym terminie. Mandat karny kredytowany staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego. Mandat karny wydawany ukaranemu po uiszczeniu grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył, staje się prawomocny z chwilą tego uiszczenia.
  3. Grzywnę można uiścić w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, o ile funkcjonariusz dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji rozliczeń. Grzywnę uważa się za uiszczoną z chwilą potwierdzenia dokonania płatności uzyskanego z urządzenia do autoryzacji rozliczeń.
  4. Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 100 § 12 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
  5. Grzywnę nałożoną mandatem karnym kredytowanym uiszcza się w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu (art. 98 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Grzywnę nałożoną mandatem karnym zaocznym uiszcza się w terminie 14 dni od daty wystawienia albo doręczenia mandatu (art. 98 § 5 pkt 1 i 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
  6. Uiszczający grzywnę ponosi koszty opłat manipulacyjnych, w tym związane z autoryzacją kosztów transakcji i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy.
  7. W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem karnym zaocznym organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy wykroczenia (art. 99 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
  8. Ukarany, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny może, w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu, wystąpić do sądu o jego uchylenie (art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Wystąpienie do sądu o uchylenie mandatu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia nałożonej tym mandatem grzywny.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.