Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabrania palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów elektronicznych w następujących miejscach:

 • na terenie zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
 • na terenie przedszkoli, szkół, i innych jednostek systemu oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • na terenie uczelni,
 • w pomieszczeniach innych zakładów pracy,
 • w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
 • w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
 • w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,
 • na przystankach komunikacji publicznej,
 • w pomieszczeniach obiektów sportowych,
 • w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
 • w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Znak "Strefa wolna od dymu tytoniowego"

Ponadto uchwałą Rady Miasta na terenie Rzeszowa zostały ustanowione strefy wolne od dymu tytoniowego. Są to miejsca:

 • Plac Ofiar Getta,
 • Plac Wolności,
 • Ogród Miejski im. Solidarności (przy ul. Dąbrowskiego i ul. Langiewicza),
 • Park Jedności z Macierzą (przy al. Cieplińskiego i ul. Pułaskiego),
 • Park Sybiraków (przy ul. Broniewskiego i ul. Ofiar Katynia),
 • Rezerwat Lisia Góra,
 • Olszynki,
 • przystanki komunikacji miejskiej na terenie gminy Rzeszów.

Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i używania papierosów elektronicznych, ma obowiązek umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia.

Wymieniona ustawa wprowadza również zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych:

 • osobom do lat 18,
 • w przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego wyroby tytoniowe sprzedawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego,
 • na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych,
 • w automatach,
 • w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania,
 • w systemie samoobsługowym, z wyjątkiem sklepów wolnocłowych.

Odpowiedzialność karna:

 • Sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 zagrożona jest mandatem karnym w wysokości 500 złotych,
 • Sprzedaż wyrobów tytoniowych na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych zagrożona jest mandatem karnym w wysokości 500 złotych,
 • Sprzedaż wyrobów tytoniowych w postaci papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania zagrożona jest mandatem karnym w wysokości 100 złotych
 • Sprzedaż wyrobów tytoniowych w sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym zagrożona jest mandatem karnym w wysokości 100 złotych,
 • Nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 zagrożone jest mandatem karnym w wysokości 150 złotych,
 • Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia tytoniu zagrożone jest mandatem karnym w wysokości 150 złotych,
 • Palenie tytoniu w miejscach objętych zakazami zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 złotych.
Podstawa prawna:
 • Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.