Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywania chodników położonych wzdłuż nieruchomości w czystości i porządku poprzez uprzątnięcie odpadów komunalnych lub innych zanieczyszczeń, błota a w okresie zimowym również śniegu i lodu.

Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
Wykonywanie powyższych obowiązków na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.
Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników, należy gromadzić w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, przy krawężniku chodnika od strony jezdni, z zabezpieczeniem rosnących drzew i krzewów.
Nie dopuszcza się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
Piasek lub inny środek użyty celem zapobiegania śliskości chodników należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia chodnika, jako miejsca chwilowego składowania materiałów opałowych i budowlanych, oraz doprowadzenia tego miejsca do stanu poprzedniego.
Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg publicznych powinno odbywać się w sposób nie powodujący szkód i uciążliwości dla właścicieli nieruchomości przyległych do dróg oraz nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa ludzi.

Odpowiedzialność karna

Nie wywiązywanie się z powyższych obowiązków zagrożone jest karą pouczenia, mandatu karnego w wysokości od 100 do 500 złotych lub skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu.

Podstawa prawna
  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • Uchwała Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rzeszów,
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń,
  • Ustawa - Kodeks Wykroczeń.