Zbyt głośna muzyka może być postrzegana jako zakłócanie spokoju i porządku publicznego.

Zabronione jest używanie instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Zakaz ten nie dotyczy okazjonalnych uroczystości oraz uroczystości i imprez związanych z kultem religijnym, imprez sportowych, handlowych, rozrywkowych i innych legalnych zgromadzeń, a także podawania do publicznej wiadomości informacji i komunikatów służących bezpieczeństwu publicznemu.

Niestosowanie się do tego zakazu zagrożone jest karą grzywny.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Artykuł 156 ust. 1 i 2)